0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Mẫu Tổng mức đầu tư sơ bộ trong hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT

Lập hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT theo hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Phụ lục I- Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT

Là công việc đầu tiên khi muốn tiếp cận với dự án BT, trong hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT có yêu cầu phải xác định sơ bộ tổng vốn đầutư của dự án, phương án tài chính sơ bộ và đề xuất phương án quỹ đất đối ứng cho dự án.

Vì vậy chúng tôi đưa ra Mẫu tổng vốn đầu tư sơ bộ trong hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT nhằm giúp các đơn vị tư vấn thiết kê hay chủ đầu tư dự án BT nhanh chóng xác định tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án BT.

Quy mô dự án như sau:

-          Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo hình thức BT

-          Chiều dài: 1,1km, quy mô mặt cắt B=20m

-          Dự án nhóm B

-          Cấp công trình: cấp 2

-          Tiến độ thực hiện : năm 2017-2018

-          Đối ứng bằng tiền sử dụng đất của dự án khác

Tài liệu gồm 2 phần :

*) Phần 1: Các bảng excel tính toán Tổng mức đầu tư sơ bộ (.xls)

-          Phụ lục 1:Tổng vốn đầu tưsơ bộ

-          Phụ lục 2: Phương án đền bù, hỗ trợ GPMB

-          Phụ lục 3: Bảng tổng hợp khối lượng đền bù GPMB

-          Phụ lục 4: Bảng tổng hợp chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư  

Trong bảng tổng mức đầu tư chúng tôi đã link kèm bảng tra tự động các hệ số theo Quyết định số 79/QĐ-BXD và cập nhật các thông tư mới nhất để tra các hệ số chi phí khác như (Chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán (Thông tư 09/2016/TT-BTC) , Lệ phí thẩm định DADT (TT 209/2016/TT-BXD) Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC)

*) Phần 2: Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề xuất Dự án theo hình thức BT (.Doc)

*) Phần 3: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến quy trình thựcdự án BT (.doc, PDF…)

- Để tham khảo bộ tài liệu: Hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức BT Có thể downloadtrực tiếp theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-ha-tang/ho-so-de-xuat-du-an-theo-hinh-thuc-bt.html

- Để tham khảo bộ tài liệu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức BT của dự án thực tế đã được phê duyệt  năm 2017 bao gồm (Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT (.doc)  và tổng mức đầu tư- phương án tài chính (.PDF), các văn bản hướng dẫn thực hiện ( .PDF)). Có thể downloadtrực tiếp theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-ha-tang/bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

 

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: