0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Niên giám thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè - tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.xls)

-   Cuốn niên giám năm 2019 được thiết kế theo Market niên giám mới do Vụ Thống kê Tổng hợp Tổng cục Thống kê quy định do vậy nhiều chỉ tiêu được bổ sung tuy nhiên nhiều chỉ tiêu các cuốn niên giám những năm trước có năm nay được loại bỏ: như giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế và giá so sánh 2010. Các chỉ tiêu, số liệu được tính toán theo giá so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

- Mục tiêu của việc lập Niên giám thống kê là: Giúp phản ánh đúng thực trạng phát triển của tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác; dự báo đánh giá tình hình cung cấp dữ liệu để phân tích, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện cho phù hợp; hỗ trợ tình kiếm dư địa phát triển tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, địa phương.....

- Thời điểm lập Niên giám thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè - tỉnh Điện Biên năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2019 huyện Mường Nhè - tỉnh Điện Biên

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi