0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file word (.doc)

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

 - Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. “Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019” được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh gồm các năm 2010, 2016, 2017, 2018 và sơ bộ 2019. Các chỉ tiêu đưa vào Niên giám được thu thập và tính toán theo đúng phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu được tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê, các báo cáo thống kê chuyên ngành; một số chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê tính trên phạm vi cả nước sau đó phân bổ cho cấp tỉnh thống nhất sử dụng. Một số chỉ tiêu của năm trước được tính toán và chỉnh lý theo số liệu báo cáo thống kê chính thức năm. Khi sử dụng số liệu, đề nghị quý độc giả thống nhất sử dụng số liệu đã được chỉnh lý của lần xuất bản này

* Thời điểm lập thống kê: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

(tungbn-qtrinh98-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi