0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

 - Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và xuất bản hàng năm bằng hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn bao gồm phần tổng quan đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và một số ngành, lĩnh vực năm 2020. “Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020” gồm số liệu các năm 2015, 2017, 2018, 2019 và 2020 được sắp xếp theo 12 chuyên đề, trong đó số liệu năm 2020 là số liệu sơ bộ. Các chỉ tiêu đưa vào Niên giám được thu thập và tính toán theo đúng phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu được tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê, các báo cáo thống kê chuyên ngành; một số chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê tính toán trên phạm vi cả nước và công bố cho cấp tỉnh thống nhất sử dụng. Đặc biệt, năm 2019, căn cứ kết quả đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) giai đoạn 2010-2018 của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành cập nhật và hệ thống lại toàn bộ hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2019. Do đó, một số chỉ tiêu có sự thay đổi so với số liệu đã công bố. Khi sử dụng số liệu, đề nghị quý độc giả thống nhất sử dụng số liệu đã được chỉnh lý của lần xuất bản này

* Thời điểm lập thống kê: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

(bnt-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi