0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính của dự án đầu tư theo hình thức BT theo các nghị định và thông tư mới nhất của chính phủ, bộ xây dựng ban hành ( Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP , Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg , Thông tư 183/2015/TT-BTC , Thông tư số : 55/2016/ TT-BTC,Thông tư số : 09/2016/ TT-BTC…..)

Tài liệu gồm 2 phần :

*) Phần 1: Các bảng excel (.xls) lập sẵn theo mẫu bao gồm các sheet tính toán có link với nhau giúp người làm có thể nhanh chóng tính toán được tổng mức đầu tư và phương án tài chính của bất kỳ dự án đầu tư theo hình thức BT và các dự án đầu tư xây dựng khác.

-          Phụ lục 1: Tổng mức đầu tư

-          Phụ lục 2 : Nhu cầu vốn

-          Phụ lục 3: Kế hoạch vay vốn

-          Phụ lục 4: Kế hoạch trả nợ

-          ……

Trong bảng tổng mức đầu tư chúng tôi đã link kèm bảng tra tự động các hệ số theo Quyết định số 79/QĐ-BXD với việc cập nhật một số chi phí mới ( Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn, Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng, Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình) so với QĐ 957 cũ .

Ngoài ra trong bảng tra đã cập nhật các thông tư mới nhất để tra các hệ số chi phí khác như (Chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán (Thông tư 09/2016/TT-BTC) , Lệ phí thẩm định DADT (TT 209/2016/TT-BXD) Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC)

*) Phần 2: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án BT (.doc, PDF…)

______________________________________________________________________________________________________________

Để tham khảo bộ tài liệu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức BT của dự án thực tế đã được phê duyệt  năm 2016 theo hướng dẫn Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01-3-2016, thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.Bao gồm (Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT (.doc) ,các văn bản hướng dẫn thực hiện ( .PDF)).

Có thể download trực tiếp theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-ha-tang/bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi