0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
QCVN 35:2010/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển

QCVN 35:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của dầu trong nước khai thác khi thải xuống biển của các công trình khai thác dầu khí

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi