QCVN 40 :2011/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp
Date published: 15.11.2013 | 14:38
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

QCVN 40 :2011/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp

QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]