Quy chuẩn 01:2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
Date published: 14.11.2013 | 14:07
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Quy chuẩn 01:2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

QCVN 01 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên  biên soạn, Vụ Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thiên nhiên

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]