0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quy chuẩn 08:2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt.

QCVN 08:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nướcbiên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số  16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt.

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nguồn nư­ớc mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ và sử dụng nước một cách phù hợp. 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi