0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quy chuẩn 12:2008/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 12:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31  tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp giấy và bột giấy khi thải ra môi trường

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi