TCVN 7957:2008 Thoát nước -Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài -Tiêu chuẩn thiết kế
Date published: 14.11.2013 | 08:06
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

TCVN 7957:2008 Thoát nước- Mạng lưới và công trình bên ngoài-Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài) của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.

Chú thích: Khi thiết kế các hệ thống thoát nước còn phải tuân theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]