TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
15 EP
TCVN 9400:2012 Nhà và công trình xây dựng dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
15 EP
TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
0 EP
TCVN 9393:2012 Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
0 EP
TCVN 9352:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
0 EP
QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao
15 EP
QCVN 04:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới toạ độ
15 EP
96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 đến 1/5000
15 EP
TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
0 EP
TCXD 203:1997 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
0 EP
TCXD 194:1997 Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật
0 EP
TCXD 160:1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
15 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam 4419-1987 Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
15 EP
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch
0 EP
Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định đo đặc bản đồ tại Hà Nội
0 EP
Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn áp dụng hệ toạ độ Quốc gia VN2000
15 EP
Thông tư số 15/2010/TT-BXD Quy định cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị
0 EP
TCXDVN 309:2004 - Công tác trắc địa - yêu cầu chung
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]