Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới độ cao Quốc gia hạng I, II, III, IV; là cơ sở pháp lý để quản lý, thẩm định và phê duyệt các dự án, luận chứng kinh tế kỹ
Date published: 09.03.2014 | 18:19
Available in Ebook
Khảo sát
15 EP

QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao

 

Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong việc xây dựng lưới độ cao Quốc gia hạng I, II, III, IV; là cơ sở pháp lý để quản lý, thẩm định và phê duyệt các dự án, luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật xây dựng lưới độ cao

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]