Nội dung gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút đồng mức

Chương II: Đánh giá hiện trạng và dự báo lưu lượng tại nút giao Đại La – Phố Vọng

Chương III: Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Đại La – Phố Vọng 

Định dạng file dưới dạng pdf

(ht-ntn)

Date published: 08.01.2015 | 08:46
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
25 EP

Đề xuất phương án tổ chức giao thông tại nút Đại La

Nội dung gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về nút giao thông và tổ chức giao thông tại nút đồng mức

Chương II: Đánh giá hiện trạng và dự báo lưu lượng tại nút giao Đại La – Phố Vọng

Chương III: Đề xuất và lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Đại La – Phố Vọng 

Định dạng file dưới dạng pdf

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]