Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Bản đồ quy hoạch chiều cao và tính khối lượng đất

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước khu chi tiết

- Trắc dọc chi tiết - thoát nước mưa

2. Thuyết minh và bảng tính khối lượng mạng lưới thoát nước

3. Ảnh

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng tính file Excel(.xls); Ảnh file PNG(.png)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 

Ht-dqh

Date published: 17.01.2017 | 09:08
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
80 EP

Đồ án chuẩn bị kỹ thuật - Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Bản đồ quy hoạch chiều cao và tính khối lượng đất

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ vạch tuyến mạng lưới thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước khu chi tiết

- Trắc dọc chi tiết - thoát nước mưa

2. Thuyết minh và bảng tính khối lượng mạng lưới thoát nước

3. Ảnh

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng tính file Excel(.xls); Ảnh file PNG(.png)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]