Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang, quy hoạch chi tiết thành phố Bắc Giang, quy hoạch giao thông thành phố Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Date published: 06.01.2015 | 10:21
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch hệ thống giao thông thành phố Bắc Giang

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

 -  Phần I: Mở đầu

    1: Sự cận thiết lập quy hoạch

    2: Nhiệm vụ và các căn cứ lập quy hoạch

    3: Phạm vi quy hoạch

-  Phần II: Nội dung

  Chương 1: Quy hoạch chung hệ thống giao thông

   1: Lịch sử hình thành và phát triền của thành phố

   2: Đặc điểm tự nhiên

   3: Hiện trạng

   4: Định hướng phát triển không gian

   5: Quy hoạch chung hệ thống giao thông

Chương 2: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Tân Mỹ

   1: Giới thiệu chung

   2: Hiện trạng

   3: Định hướng quy hoạch

   4: Quy hoạch chi tiết giao thông 1/2000

Chương 3: Các cơ sở khi thiết kế chi tiết hệ thống giao thông

   1: Thiết kế sơ bộ tuyến 1/2000

   2: Thiết kế kỹ thuật tuyến 1/500

2- Bản vẽ

-   Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng giao thông

-   Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-   Bản đồ sử dụng đất và phân khu chức năng

-   Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới đường

-   Bản đồ cắm mốc tim đường và chỉ giới đường đỏ

-   Mặt bằng san nền và thoát nước

-   Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/2000

-   Bản vẽ thiết kế an toàn giao thông TL: 1/500

-   Bản vẽ san nền và thoát nước mưa tuyến TL: 1/500

            -   Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500…(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]