Thiết kế đường, thiết kế trắc dọc tuyến, thiết kế trắc ngang tuyến, Thanh Hóa
Date published: 22.08.2014 | 14:30
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
80 EP

Đồ án thiết kế đường tỉnh Thanh Hóa

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

Bình đồ tuyến đường,

-Trắc dọc tuyến

-Mặt cắt ngang tuyến

-Chi tiết cấu tạo cống qua đường …(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]