Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc giao thông

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới giao thông

2. Thuyết minh và Bảng quy hoạch dân số

3. Ảnh

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng quy hoạch file Excel(.xls); Ảnh file PNG(.png)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 

Ht-dqh

Date published: 17.01.2017 | 13:27
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án tổng hợp - Quy hoạch giao thông thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc giao thông

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới giao thông

2. Thuyết minh và Bảng quy hoạch dân số

3. Ảnh

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng quy hoạch file Excel(.xls); Ảnh file PNG(.png)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]