Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (nhungkcx)

Date published: 24.04.2017 | 14:52
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
50 EP

Đồ án tốt nghiệp bộ môn cầu đường - Cầu bê tông cốt thép DƯL 3 nhịp 56+80+56m và 2 nhịp bê tông cốt thép ƯLT 2x33m

Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 (nhungkcx)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]