Thành phần bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

3. Bảng thống kê

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng thống kê file Excel(.excel)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

Date published: 14.02.2017 | 15:18
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang đến năm 2030

Thành phần bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

3. Bảng thống kê

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng thống kê file Excel(.excel)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]