Đồ án tốt nghiệp Thiết kế xây dựng cầu qua sông V23 gồm:

Phần mở đầu

Chương I: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Chương II: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA CÔNG TRÌNH

Phần một : Thiết kế sơ bộ

Chương I: ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU

Chương II: ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ 

Chương III: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU LIÊN TỤC BTCT  DỰ ỨNG LỰC

Chương IV: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU BTCT  DỰ ỨNG LỰC 

Chương V: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU BTCT  THƯỜNG

Chương IV : SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN

Phần hai : Thiết kế kỹ thuật

Chương I : THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU

Chương II : THIẾT KẾ DẦM CHỦ

Phần ba : Thi công

Chương I : THIẾT KẾ THI CÔNG MỐ

Chương II: THIẾT KẾ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

(ht-ntn)

Date published: 10.09.2014 | 15:58
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
0 EP

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế xây dựng cầu qua sông V23

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế xây dựng cầu qua sông V23 gồm:

Phần mở đầu

Chương I: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Chương II: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA CÔNG TRÌNH

Phần một : Thiết kế sơ bộ

Chương I: ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU

Chương II: ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ 

Chương III: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU LIÊN TỤC BTCT  DỰ ỨNG LỰC

Chương IV: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU BTCT  DỰ ỨNG LỰC 

Chương V: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU BTCT  THƯỜNG

Chương IV : SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN

Phần hai : Thiết kế kỹ thuật

Chương I : THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU

Chương II : THIẾT KẾ DẦM CHỦ

Phần ba : Thi công

Chương I : THIẾT KẾ THI CÔNG MỐ

Chương II: THIẾT KẾ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]