0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

Đồ án môn học Quy hoạch CBKT bao gồm 3 phần với các nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Bản đồ Đánh giá hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật, TL: 1/10.000

3- Bản đồ Đánh giá và lựa chọn đất đai xây dựng TL:1/10.000

4- Bản đồ Định hướng phát triển không gian, TL:1/10.000

5- Bản đồ Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật, TL:1/10.000

6- Bản đồ Quy hoạch Mạng lưới thoát nước mưa, TL: 1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật., TL: 1/500

2- Bản đồ Quy hoạch không gian và kiến trúc cảnh quan, TL: 1/500

3- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới giao thông và chỉ giới đường đỏ, TL:1/500

4- Bản đồ Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật, TL: 1/500

5- Bản đồ Tính toán khối lượng đào đắp trong lô đất, TL: 1/500

6- Bản đồ Tính toán khối lượng đào đắp đường giao thông, TL:1/500

7- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa, TL:1/500

8- Bản đồ Thiết kế kỹ thuật tuyến cống thoát nước mưa, TL:1/500

C. Thuyết minh

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi