Đồ án tổng hợp Quy hoạch CBKT bao gồm 3 phần với các nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Bản đồ Hiện trạng Kiến trúc và Giao thông, TL: 1/10.000

3- Bản đồ Đánh giá và lựa chọn đất đai xây dựng TL:1/10.000

4- Bản đồ Quy hoạch Định hướng phát triển không gian, TL:1/10.000

5- Sơ đồ Cơ cấu Quy hoạch

6- Bản đồ Quy hoạch Mạng lưới Giao thông, TL: 1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ Quy hoạch Mạng lưới Giao thông, TL: 1/2000

2- Bản đồ Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng, TL: 1/2000

3- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới giao thông và chỉ giới đường đỏ, TL:1/500

4- Bình đồ và trắc dọc tuyến, TL: 1/2000

5- Bình đồ và trắc dọc tuyến, TL: 1/500

6- Biểu đồ điều phối Đất, TL:1/500

7- Mặt bằng san nền và thoát nước mưa, TL:1/500

8- Bản vẽ Thiết kế an toàn giao thông tuyến đường, TL:1/500

C. Thuyết minh

Định dạng tài liệu: bản vẽ file autocad (.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(ht-qnv)

Date published: 23.08.2014 | 15:28
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Quy hoạch Mạng lưới Giao thông Thị xã Hội An- Tỉnh Quảng Nam

Đồ án tổng hợp Quy hoạch CBKT bao gồm 3 phần với các nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Bản đồ Hiện trạng Kiến trúc và Giao thông, TL: 1/10.000

3- Bản đồ Đánh giá và lựa chọn đất đai xây dựng TL:1/10.000

4- Bản đồ Quy hoạch Định hướng phát triển không gian, TL:1/10.000

5- Sơ đồ Cơ cấu Quy hoạch

6- Bản đồ Quy hoạch Mạng lưới Giao thông, TL: 1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ Quy hoạch Mạng lưới Giao thông, TL: 1/2000

2- Bản đồ Quy hoạch Chỉ giới đường đỏ, Chỉ giới xây dựng, TL: 1/2000

3- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới giao thông và chỉ giới đường đỏ, TL:1/500

4- Bình đồ và trắc dọc tuyến, TL: 1/2000

5- Bình đồ và trắc dọc tuyến, TL: 1/500

6- Biểu đồ điều phối Đất, TL:1/500

7- Mặt bằng san nền và thoát nước mưa, TL:1/500

8- Bản vẽ Thiết kế an toàn giao thông tuyến đường, TL:1/500

C. Thuyết minh

Định dạng tài liệu: bản vẽ file autocad (.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]