Thông tư số 01/2013/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch xây dựng
0 EP
Thông tư số 17/2013/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng
0 EP
Thông tư số 07/2012/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2012
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2008
0 EP
Suất vốn đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt
0 EP
Quyết định 957/QĐ-BXD về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
0 EP
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2011
0 EP
Quyết định số 411/2010/QĐ-BXD Về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009
0 EP
Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
Trang 5/5
1 ...
5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]