Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp về cải tạo và xây dựng mạng lưới đường theo quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

- Phân tích, đánh giá thực trạng về cải tạo và xây dựng mạng lưới đường thành phố Điện Biên Phủ.

- Đề xuất một số giải pháp về cải tạo và xây dựng mạng lưới đường theo quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

Date published: 06.10.2015 | 22:30
Available in Ebook
Luận văn
100 EP

Luận văn thạc sỹ - Nghiên cứu một số giải pháp về cải tạo và xây dựng mạng lưới đường theo quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ

Tên luận văn: Nghiên cứu một số giải pháp về cải tạo và xây dựng mạng lưới đường theo quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu

- Phân tích, đánh giá thực trạng về cải tạo và xây dựng mạng lưới đường thành phố Điện Biên Phủ.

- Đề xuất một số giải pháp về cải tạo và xây dựng mạng lưới đường theo quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030.

 

Định dạng tài liệu: fiel word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]