Thông tư 04/2016/TT-BKHCN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.
0 EP
TCVN 9239:2012 Chất thải rắn - quy trình chiết độc tính
0 EP
TCVN 6862:2012 Chất lượng đất - xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - phương pháp rây và sa lắng Tiêu chuẩn/Moi truong
0 EP
TCVN 6226:2012 Chất lượng nước - phép thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hóa dùng để oxy hóa các hợp chất cacbon và amoni
0 EP
TCVN 6225-2:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 2: phương pháp đo màu sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin, cho mục đích kiểm soát thường xuyên
0 EP
TCVN 6225-1:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 1: phương pháp chuẩn độ sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin
0 EP
TCVN 9469 : 2012 ISO 10473 : 2000 không khí xung quanh - xác định khối lượng bụi trên vật liệu lọc - phương pháp hấp thụ tia bêta
0 EP
TCVN 9467:2012 Chất thải rắn - phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới)
0 EP
TCVN 9466:2012 Chất thải rắn - hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải
0 EP
TCVN 9465:2012 Chất thải rắn - phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia x
0 EP
TCVN 9464:2012 Chất thải rắn - phương pháp chiết các hợp chất hữu cơ từ các vật liệu rắn bằng dung môi trong bình kín với năng lượng vi sóng
0 EP
TCVN 9463:2012 Chất thải rắn - phương pháp xác định năng suất tỏa nhiệt toàn phần và tổng lượng tro của các vật liệu thải
0 EP
TCVN 9462:2012 Chất thải rắn - phương pháp chiết lần lượt theo mẻ bằng dung dịch axit
0 EP
TCVN 9416:2012 Điều tra đánh giá địa chất môi trường - phương pháp khí phóng xạ
0 EP
TCVN 9414:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - phương pháp gamma
0 EP
TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – an toàn phóng xạ
0 EP
TCVN ISO/TR 14062:2013 ISO/TR 14062:2002 quản lý môi trường - tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế và phát triển sản phẩm
0 EP
QCVN 49:2012/BTNMT Về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
0 EP
QCVN 30:2012/BTNMT Về lò đốt chất thải công nghiệp
0 EP
QCVN 02:2012/BTNMT Về lò đốt chất thải rắn y tế
0 EP
QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép
0 EP
Thông tư số 121/2008/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế ưu đãi đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn
0 EP
Nghị định số 63/2008/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
0 EP
TCXDVN 320:2004 Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
Thông tư số 13/2007/TT-BXD Hướng dẫn một số điều Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]