Nghị định số 25/2013/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
0 EP
Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án đầu tư
0 EP
Thông tư số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD Hướng dẫn các quy định bảo vệ môi trường với việc chọn lựa bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT Quy định định mức Kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước
0 EP
Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định đánh giá tác động môi trường
0 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]