Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ để xác định clo tự do và tổng clo trong nước. Nước biển và nước chứa nhóm bromua và iodua cần phải có các quy trình đặc biệt
Date published: 14.07.2015 | 19:35
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

TCVN 6225-1:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 1: phương pháp chuẩn độ sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ để xác định clo tự do và tổng clo trong nước.

Nước biển và nước chứa nhóm bromua và iodua cần phải có các quy trình đặc biệt[2].

Phương pháp này áp dụng để xác định nồng độ clo (Cl2), từ 0,0004 đến 0,07 mmol/L (0,03 đến 5mg/L) tổng clo. Với những mẫu có nồng độ cao hơn có thể được xác định bằng cách pha loãng mẫu. Nếu nồng độ cao hơn 0,07 mmol/L, áp dụng TCVN 6225-3 (ISO 7393-3).

Quy trình nêu trong Phụ lục A dùng để phân biệt clo liên kết kiểu monocloramin, clo liên kết kiểu dicloramin và clo liên kết dạng nitơ triclorua.

Có nhiều hợp chất ảnh hưởng đến phép xác định theo tiêu chuẩn này. 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]