- Tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; - Một số văn bản pháp luật và chính sách mới về quản l
Date published: 06.04.2016 | 15:18
Available in Ebook
Môi trường
0 EP

Thông tư 04/2016/TT-BKHCN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.

- Tầm quan trọng của môi trường đối với sự phát triển quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số;

- Một số văn bản pháp luật và chính sách mới về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường;

- Thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững,... gắn với bảo vệ môi trường.

- Tăng trưởng xanh - phát triển bền vững và vấn đề biến đổi khí hậu

- Môi trường và sự phát triển bền vững ở vùng dân tộc thiểu số: mối quan hệ giữa môi trường với phát triển bền vững; những thách thức về tài nguyên, môi trường và sự tác động của suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường đến sản xuất và đời sống; vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường bền vững vùng dân tộc thiểu số...

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]