0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Bắc ( từ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- TØnh Ninh ThuËn ®ang tõng b­íc ngµy mét ph¸t triÓn ®i lªn, x©y dùng ®« thÞ Phan rang Th¸p chµm ph¸t triÓn ngang tÇm víi tiªu chuÈn ®« thÞ lo¹i 3 vµ lªn Thµnh phè Phan rang vµo n¨m 2006, viÖc thùc hiÖn triÓn khai khu liªn hîp thÓ thao cña tØnh lµ phï hîp víi ®« thÞ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tíi .

- §Ó ®¸p øng kÞp thêi cho dù ¸n Khu liªn hîp TDTT viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng x©y dùng tû lÖ 1/500 khu d©n c­ B¾c §­êng 16/4 (tõ trôc D6-D7), nh»m gi¶i quyÕt ®Êt ë t¸i ®Þnh c­, sö lý c¸c vïng lâm ®Êt n«ng nghiÖp ¶nh h­ëng vÒ mÆt m«i tr­êng, c¶nh quan ®« thÞ, t¹o sù kÕt nèi vÒ h¹ tÇng x· héi, h¹ tÇng kü thuËt víi c¸c vïng l©n cËn, gãp phÇn hoµn chØnh bé mÆt ®« thÞ theo ®Þnh h­íng quy ho¹ch chung ®­îc duyÖt.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Bắc ( từ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là: Giúp đ¸p øng nhu cÇu vÒ nhµ ë vµ sinh ho¹t cho nh©n d©n thuéc diÖn gi¶i to¶ x©y dùng khu liªn hîp TDTT, t¹o nªn mét khu d©n c­ míi ph¸t triÓn, kÕt nèi hµi hoµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ ë, kÕt nèi h¹ tÇng kü thuËt hîp lý phï hîp víi sù ph¸t triÓn ®« thÞ t¹i ®Þa ph­¬ng vµ c¸c vïng l©n cËn. Cô thÓ ho¸ ®å ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng ThÞ x· Phan rang Th¸p chµm ®· ®­îc UBND TØnh phª duyÖt ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 1999. Lµm c¬ së ph¸p lý cho c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch vµ lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng.     

- Thời điểm lập Quy hoạch hi tiết 1/500 Khu dân cư Bắc ( từ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận: năm 2006

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạchhi tiết 1/500 Khu dân cư Bắc ( từ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý quy hoạch hi tiết 1/500 Khu dân cư Bắc ( từ trục D6 - D7) thuộc xã Mỹ Hải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH_01: Sơ đồ vị trí khu quy hoạch

- QH_02: Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH_03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng

- QH_04: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

- QH_05: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

- QH_06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH_07: Bản đồ quy hoạchphân lô   

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_09: Bảnđồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_11: Bản đồ tổng hợp đường ống đường dây kỹ thuật

(nvl-tqt-Acvn16) 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi