0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận gồm các nội dung sau:

a) Phần mở đầu: Căn cứ pháp lý và những vấn đề chung về phương pháp luận.

b) Phần nội dung chính:

- Phần thứ nhất: Các yếu tố, điều kiện và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010.

- Phần thứ  hai: Phương hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 đến năm 2020.

- Phần thứ ba: Các giải pháp lớn và tổ chức thực hiện Quy hoạch

- Phần thứ tư: Đề xuất, kiến nghị.

- Được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 là: Tạo hướng khác biệt mang tính cạnh tranh cao, tiếp thu những yếu tố mới, những giá trị mới do quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, tạo động lực cho phát triển nền kinh tế của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2020, theo hướng phát triển nhanh và bền vững; khai thác, sử dụng và phát huy có hiệu quả tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh, tận dụng các cơ hội phát triển kinh tế vùng và của cả nước mang lại.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi