Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Quyết định ban hành quản lý xây dựng nông thôn mới

Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

Tờ trình phê duyệt quy hoạch

 Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tờ trình xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02    Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

QH-03    Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

QH-04    Bản vẽ định hướng quy hoạch không gian    

QH-05    Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06    Bản vẽ quy hoạch sản xuất

QH-07    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-08    Bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-09    Bản vẽ quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã

QH-10    Bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

Date published: 02.10.2019 | 11:15
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

Quyết định ban hành quản lý xây dựng nông thôn mới

Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

Tờ trình phê duyệt quy hoạch

 Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tờ trình xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

Định dạng tài liệu: Văn bản file Word(.doc)

*Bản vẽ:

QH-01    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02    Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

QH-03    Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

QH-04    Bản vẽ định hướng quy hoạch không gian    

QH-05    Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06    Bản vẽ quy hoạch sản xuất

QH-07    Bản vẽ quy hoạch xây dựng

QH-08    Bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-09    Bản vẽ quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã

QH-10    Bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng khu trung tâm xã

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]