Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH03: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH07.A: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới

+ QH07.B: Bản đồ quy hoạch giao thông và san nền

+ QH09.A: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH09.B: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH09.C: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH09.D: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH10.A: Bản đồ quy hoạch cấp điện trung áp và hạ áp

+ QH10.B: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Date published: 16.03.2014 | 23:39
Available in Ebook

QHPK-Hai bên đường tránh-Huyện Đông Triều-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH03: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ thiết kế đô thị

+ QH07.A: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới

+ QH07.B: Bản đồ quy hoạch giao thông và san nền

+ QH09.A: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH09.B: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ QH09.C: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH09.D: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH10.A: Bản đồ quy hoạch cấp điện trung áp và hạ áp

+ QH10.B: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]