Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện theo TT20/2019/TT-BXD
30 EP
Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
0 EP
Mẫu quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Tiêu đề	Nghị định 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng  Chủ đề	Tiêu chuẩn quy phạm-Hạ tầng kỹ thuật  Phần nội dung	1. Nghị định này quy định về các hoạt
0 EP
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.
0 EP
Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
0 EP
Quyết định 326/QĐ-TTg  Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
0 EP
Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND - Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã An Lão, huyện Bình Lục.
0 EP
TCVN 9487:2012 Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn
0 EP
Thông tư 07:2015 NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
0 EP
Luật nhà ở - Luật số 65:2014/QH13
0 EP
Luật 16:2003/QH11 Luật xây dựng – Law on construction
0 EP
Luật kinh doanh bất động sản – Luật số 66/2014/QH13
0 EP
Luật xây dựng năm 2014, Luật 50:2014/QH13
0 EP
Nghị định 59:2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
0 EP
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Qui định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
0 EP
QCVN 11:2012/ BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người
0 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
Thông tư 29/2014/TT- BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
QCVN 02:2009/BXD – Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (bản đầy đủ)
25 EP
Quyết định 547/2013/QĐ-BXD Về việc ban hành quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng
0 EP
Thông tư 21/2009/TT-BXD Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn
0 EP
Thông tư 32/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn
0 EP
Thông tư 06/2010/TT-BNTMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
Quyết định 2190/2009/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
0 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]