0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Luật 30/2009/QH12 Luật quy hoạch đô thị
Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.
 
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. 
 
Kể từ 01/01/2010, các quy định của Luật xây dựng về quy hoạch xây dựng các đô thị và các khu vực trong đô thị được thay thế bằng các quy định của Luật quy hoạch đô thị.
 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản trong Luật quy hoạch đô thị.
 
Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi