Chương I: Những quy định chung Chương II: Quy hoạch xây dựng Chương III: Dự án đầu tư xây dựng công trình Chương IV: Khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng
Date published: 06.07.2015 | 11:40
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Luật xây dựng năm 2014, Luật 50:2014/QH13

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quy hoạch xây dựng

   Mục 1: Quy định chung

   Mục 2: Quy hoạch xây dựng vùng

   Mục 3: Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

   Mục 4: Quy hoạch xây dựng nông thôn

   Mục 5: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

   Mục 6: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng

   Mục 7: Tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng

   Mục 8: Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng  

Chương III: Dự án đầu tư xây dựng công trình

   Mục 1: Quy định chung

   Mục 2: Lập, thẩm định, phê duyệt và quyết định đầu tư xây dựng

   Mục 3: Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

   Mục 4: Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư

Chương IV: Khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng

   Mục 1: Khảo sát xây dựng

   Mục 2: Thiết kế xây dựng

Chương V: Giấy phép xây dựng

Chương VI: Xây dựng công trình

   Mục 1: Chuẩn bị xây dựng công trình

   Mục 2: Thi công xây dựng công trình

   Mục 3: Giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, công trình xây dựng

   Mục 4: Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

   Mục 5: Xây dựng công trình đặc thù

Chương VII: Chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

   Mục 1: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

   Mục 2: Hợp đồng xây dựng

Chương VIII: Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Chương IX: Trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan nhà nước

Chương X: Điều khoản thi hành

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]