Quyết định số 1259/2011/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
0 EP
Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch khu công nghiệp
0 EP
Luật 30/2009/QH12 Luật quy hoạch đô thị
0 EP
Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT Ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
Quyết định số 800/2010/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
0 EP
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01/2008/BXD Quy hoạch xây dựng
0 EP
Quyết định số 315/2011/QĐ-BGTVT Về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
0 EP
Thông tư 09/2010/TT-BXD Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
0 EP
Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
0 EP
Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
0 EP
Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
0 EP
Thông tư số 31:2009/TT-BXD Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn
0 EP
Quy chuẩn Việt Nam số 14/2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn
0 EP
Nghị định 83/2009/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
0 EP
Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Về quy hoạch xây dựng
0 EP
Luật số 13/2003/QH11 Luật đất đai năm
0 EP
Nghị định số 42/2009/NĐ-CP Về việc phân loại đô thị
0 EP
Nghị định 12/2009/NĐ-CP Về quản lý đầu tư xây dựng công trình
0 EP
Quyết định 03/2008/QĐ-BXD Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
0 EP
Thông tư số 10/2010/TT-BXD Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
0 EP
Thông tư Số: 19/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
0 EP
Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh  đối với  Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
0 EP
Nghị định số 38/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
0 EP
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
0 EP
Quyết định 21/2005/QĐ-BXD về việc ban hành quy định hệ thống  ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng
0 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]