Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nội dung về:

                    

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển

2. Nội dung quy hoạch (theo vùng lãnh thổ, theo quy mô-chức năng nhiệm vụ)

3. Một số giải pháp và chính sách chủ yếu

 

(kd)

Date published: 05.03.2014 | 11:57
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Quyết định 2190/2009/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nội dung về:

                    

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển

2. Nội dung quy hoạch (theo vùng lãnh thổ, theo quy mô-chức năng nhiệm vụ)

3. Một số giải pháp và chính sách chủ yếu

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]