0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định 547/2013/QĐ-BXD Về việc ban hành quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng

Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng.

 

Quyết định này được thực hiện từ năm 2013.

 

Kinh phí dành cho công tác thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là một phần kinh phí cấp cho đồ án quy hoạch, được quản lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế và Thông tư số 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 8/2/2013 về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

 

Việc thanh toán các khoản chi phí để thẩm định đồ án quy hoạch tạm thời được áp dụng các chế độ chi tiêu hiện hành quy định đối với các đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các dự án điều tra cơ bản sự nghiệp kinh tế.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi