0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư 06/2010/TT-BNTMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010. Thông tư này thay thế Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vùng; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

 

Các công việc gồm: khảo sát, lập dự án; hội thảo; kiểm tra, nghiệm thu (bao gồm cả chi phí kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) được tính theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi