Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Qui định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Date published: 23.01.2015 | 16:13
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Qui định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

TT 28/2014/BTNMT:

Thông tư này hướng dẫn qui trình thực hiện thống kê và kiểm kê đất đai. Việc lập bảng biểu, đưa ra hệ thống chỉ tiêu biểu thống kê và kiểm kê đất đai, thành lập bản bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh, cả nước. Hướng dẫn lập báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai. Trách nhiệm thực hiện, thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất… (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]