Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009

 

(kd)

Date published: 05.03.2014 | 12:35
Available in Ebook
Quy hoạch xây dựng
0 EP

Thông tư 32/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]