TCVN 8866:2011 Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - thử nghiệm
0 EP
TCVN 8865:2011 Mặt đường ô tô – phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế iri
0 EP
TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô- vật liệu, thi công và nghiệm thu
15 EP
TCVN 8810:2011 Đường cứu nạn ô tô - yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 9436:2012 Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 5729:2012 Đường ô tô cao tốc – Yêu cầu thiết kế
0 EP
Bài giảng Thí nghiệm đất
15 EP
Bài giảng Thí nghiệm đường ô tô - Nguyễn Biên Cương
15 EP
Sách Xây dựng nền đường ô tô
0 EP
Bài giảng Xây dựng nền đường – ThS Nguyễn Biên Cương
15 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]