Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu.
15 EP
Thông tư số 11/2010/TT-BXD Hướng dẫn về quản lý cơ sở dự liệu công trình ngầm đô thị
0 EP
Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]