TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 12: xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
0 EP
TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 11: xác định độ rỗng lấp đầy nhựa
15 EP
TCVN 8860-10:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 10: xác định độ rỗng cốt liệu
0 EP
TCVN 8860-9:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 9: xác định độ rỗng dư
0 EP
TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 8: xác định hệ số độ chặt lu lèn
0 EP
TCVN 8860-7:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 7: xác định độ góc cạnh của cát
0 EP
TCVN 8860-6:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 6: xác định độ chảy nhựa
0 EP
TCVN 8860-5:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 5: xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén
0 EP
TCVN 8860-4:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 4: xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời
0 EP
TCVN 8860-3:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 3: xác định thành phần hạt
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]