Thông tư 01:2015/BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong  quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
TT 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
TT 01/2012/TT-BXD Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
15 EP
Thông tư số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD Hướng dẫn các quy định bảo vệ môi trường với việc chọn lựa bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Thông tư số 01/2013/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quy hoạch xây dựng
0 EP
Thông tư số 01/2011/TT-BXD về Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]