TCVN 8860-6:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 6: xác định độ chảy nhựa
0 EP
TCVN 8860-5:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 5: xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén
0 EP
TCVN 8860-4:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 4: xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời
0 EP
TCVN 8860-3:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 3: xác định thành phần hạt
0 EP
TCVN 8860-2:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 2: xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm
0 EP
TCVN 8860-1: 2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 1: xác định độ ổn định, độ dẻo marshall
0 EP
TCVN 8820:2011 Hỗn hợp bê tông nhựa nóng- thiết kế theo phương pháp marshall
0 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường mềm
25 EP
TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
0 EP
22TCN 249-98 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
0 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]