Ứng dụng ARCGIS xây dựng và quản lý bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị trấn Định Quán huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai
30 EP
Arcview GIS, quản lý đất, công nghệ GIS, tài nguyên đất, thông tin đất, ứng dụng phần mềm Arcview GIS, Quản lý và cập nhật thông tin đất đai trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
15 EP
Giáo trình Trắc Địa
15 EP
TCVN 9156:2012 Công trình thủy lợi - phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn
0 EP
QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao
15 EP
QCVN 04:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới toạ độ
15 EP
96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 đến 1/5000
15 EP
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch
0 EP
Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định đo đặc bản đồ tại Hà Nội
0 EP
Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
0 EP
Trang 13/13
1 ...
13
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]