Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng Tư vấn giám sát di chuyển đường điện 110kV
0 EP
Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
0 EP
Bài giảng luật đấu thầu
15 EP
TT 08/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
0 EP
Thông tư số 08/2011/TT-BXD Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng
25 EP
Nghị định 48/2010/NĐ-CP về Hợp đồng trong xây dựng
15 EP
Nghị định số 207/2013/NĐ-CP Về sửa đổi nội dung Nghị định 48/2010/NĐ-CP về Hợp đồng xây dựng
0 EP
Thông tư số 03/2013/TT-BXD Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]