TCVN 9351:2012 Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm hiện trường - thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (spt)
0 EP
TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường
0 EP
TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường
0 EP
Cơ học đất tập 2
15 EP
TCVN 9393:2012 Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]